Kramer

Distribution Amplifiers

ลักษณะของตัวกระจายสัญญาณที่ดีจะต้อง ช่วยขยายสัญญาณ และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณที่ด้อยลงจากการที่ต้องส่งในระยะไกลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยตัวกระจายสัญญาณของKramer นี้มีจุดเด่นที่สามารถรองรับช่วงbandwidthที่กว้าง มีสัญญาณรบกวนต่ำ และยังป้องกันการเกิด crosstalkของสัญญาณ การใช้งานของเครืองขยายและตัวกระจายสัญญาณ ของKramerนี้ เหมาะกับการใช้ ในห้องเรียนหรือห้องประชุม ที่ต้องการกระจายสัญญาญจากห้องถ่ายทอดสด หรือห้องควบคุม ออกไปสู่หลายๆห้อง อย่างเช่น ศูนย์เรียนพิเศษต่างๆ สถานศึกษา ที่อาจจะมีความต้องการอัด และกระจายสัญญาณต่อ ในเวลาเดียวกัน


VM-8H

The VM-8H is a distribution amplifier for HDMI signals. It reclocks and equalizes the signal and distributes it to 8 identical outputs.

VM-4H2

1:4 4K UHD HDMI Distribution Amplifier

VM-8HN

1:8+2 HDMI 4K Ultra HD Distribution Amplifier

VM-4HDXL

1:4 3G HD-SDI Video Distribution Amplifier

VM-4UHD

1:4 4K HDMI Distribution Amplifier

เพิ่มเพื่อน